Aluetoiminta uudistuu

Judoliiton aluetoiminnalla on pitkät perinteet suomalaisen judon historiassa. Menneinä vuosina toiminta oli aktiivista ja melko organisoitua. Aikojen ja tilanteiden muuttuessa aluetoiminta hiipui hiljalleen ja toiminta on ollut osassa maata hyvinkin pienimuotoista viimeisen vuosikymmenen aikana.

 
17.6.2021

Aluetoiminta käynnistettiin suunnitelmallisesti uudestaan tämän vuoden alussa Judoliiton nykyisen hallituksen toiveesta. Aluetoiminta valiokuntaan valittiin alun perin jäseniksi Petri Hakkarainen, Mikko Välimäki, Tuomas Narva, Tuomas Rantanen, Jari Kuokka ja Tommi Harsunen sekä Ansku Paavilainen. Aluevaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin pitkän linjan judoka ja judogikauppias Pentti Vauhkonen. Sittemmin henkilömuutoksia on tullut ja hieman tehtävämuutoksiakin. Markku Ilvonen tuli Tommi Harsusen tilalle ja uudeksi valiokunnan jäseneksi valittiin Tero Haukkala. Mikko Välimäki työstää koulujudo-projektia ja Petri Hakkarainen on hallituksen jäsenenä valiokunnassa mukana. Pentti Vauhkonen toimii valiokunnan puheenjohtajana, sparraa ja mentoroi aluepäälliköitä. Ansku Paavilainen koordinoi oman alueensa lisäksi koko Suomen aluetoimintaa ja kehittää sitä yhdessä muiden aluepäälliköiden sekä Pentti Vauhkosen kanssa.

Aluetoiminta valiokuntaan valittujen tehtäväksi tuli käynnistää aluetoiminta uudelleen Suomessa muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen niin, että toimintaa nykyaikaistetaan tämän päivän vaatimusten tasolle ja samalla vältetään tiukkoja maantieteellisiä linjan vetoja Suomi-Neidon ylitse. Suunnitelmallisen ja kehittyvän aluetoiminnan tavoitteena on pitkällä tähtäimellä saada seuroihin lisää harrastajia, pitää vanhat harrastajat mukana toiminnassa, lisätä kilpailijoiden määrää alueella, parantaa judollisen osaamisen tasoa alueilla sekä lisätä nykyaikaisen valmennustiedon jakamista alueilla.

Alusta lähtien oli aluepäälliköillä johtoajatuksena, että aluetoiminnassa seurat ovat keskiössä ja alueen toiminta määritellään alueen judoseurojen tarpeista ja toiveista. Aluetoiminnassa pyritään välttämään turhaa byrokratiaa.  Tavoitteena on toimia yhteisöllisesti ja yhteistyössä sekä seurojen, eri alueiden, Judoliiton hallituksen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tarkoituksena ei ole rakentaa alueille raskasta organisaatiota, vaan toiminta pidetään kevytrakenteisena ja pyritään tekemään töitä tatamilla paljain jaloin, ruohonjuuritasolla.

 Aluepäälliköt eivät pomota, vaan toimivat ikään kuin kätilöinä mahdollistamassa alueen uusien toimintatapojen ja yhteistyökuvioiden rakentumista. Aluepäälliköt toimivat puolueettomasti seurojen tukena ja kulkevat kummien lailla seurojen kanssa yhteistä matkaa niin arjessa, kuin juhlassakin. Aluepäälliköiden tehtävänä on kehittää yhdessä seurojen kanssa alueellista toimintaa ja koordinoida alueen tapahtumia sekä parantaa seurojen välistä yhteistyötä.

 Aluepäällikön työ on pitkäjänteistä ja kummina aluepäällikkö parantaa alueensa judoseurojen edellytyksiä koulutuksessa, valmennuksessa ja elinikäisessä oppimisessa sekä liikunta- ja urheilutoiminnassa. Aluepäälliköt saavat ajankohtaista tietoa Judoliitolta ja hyödyntävät tämän seurojensa avuksi. Aluepäällikkö toimii judoseurojensa äänenä Judoliiton suuntaan ja huolehtii alueensa etujen toteutumisesta, kun judoyhteisöä kehitetään. Judoseuroja tuetaan ja pyritään löytämään yhdessä ratkaisumalleja seuratoiminnan päivittämisessä nykypäivän haasteita vastaavaksi. Aluepäällikkö on mukana valtakunnallisessa kummiverkostossa, jossa hyviä käytänteitä, aineistoja ja ratkaisuja jaetaan aktiivisesti osallistuvien kesken ja näin seurat pysyvät mukana niin lajin kehityksessä, kuin markkinointi- ja viestintäasioissakin.

Eri alueet ovat erilaisia jo maantieteellisten seikkojen vuoksi. Tärkeäksi asiaksi on koettu, että aluetoiminta on kyseessä olevan alueen näköistä ja alueet voivat suunnitella oman toimintansa ilman ulkopuolelta tulevia määräyksiä tai ohjeistuksia. Aluetoiminta on ilmaista siihen osallistuville seuroille, ja alueet voivat itse päättää, miten he haluavat mahdollisen rahaliikenteen alueellaan hoitaa. Aluetoiminta on vapaaehtoista, mutta aluetoimintaan osallistuvilta seuroilta toivotaan jonkinasteista sitoutumista yhteiseen toimintaan.

Aluepäälliköt ovat jakautuneet maantieteellisen seikkojen mukaan, jotta he pystyisivät liikkumaan alueen seurojen luo ja toisaalta he tuntevat alueidensa erityispiirteet ja niiden tarpeet. Alueita on myös nimetty hieman eri tavalla kuin aikaisemmin. Tämänhetkisiksi aluepäälliköiksi on valittu vastuuntuntoisia ihmisiä, joille yhteinen judon etu, on omaa etua tärkeämpää. Siksi nämä henkilöt kykenevät huomioimaan seurojen tarpeita, toiveita ja odotuksia tasapuolisesti. Pätevöityminen tehtävään on tapahtunut vuosien saatossa, tatamilla ja sen ulkopuolella itseään ja yhteisöjään kehittäen.

Suunnitelmallisesta ja hyvin organisoidusta aluetoiminnasta saatavia hyötyjä on monia.  Yhtenä tavoitteena on, että yhteisöllisyys lisääntyy judoväen keskuudessa. Aluetoiminta on matalan kynnyksen toimintaa, jonne on helppo tulla ja seuroista toivotaankin osallistuvan aluetoimintaan niin eri-ikäisiä, kuin eri vyöasteisia judokoita. Seuroissa judollinen osaaminen ja erilaisten tekniikoiden opettaminen kehittyvät, kun uskalletaan lähteä omalta kotisalilta hakemaan näkemystä muualtakin. Valmennustietous paranee koulutettujen valmentajien vetämien treenien kautta ja kun omalta alueelta löytyy riittävästi tapahtumia ja sparria, nousee harjoittelumotivaatio korkeammaksi, kun ei tarvitse käyttää aikaa ja rahaa matkoihin toiselle puolelle Suomea. Kun porukalla sitten lähdetään tehostamispäiviin ja maajoukkueleireille tulevat matkakustannukset edullisemmiksi ja tutussa porukassa on helppo lähteä uusiin olosuhteisiin harjoittelemaan.

Tämänhetkisten aluepäälliköiden toimintakausi kattaa vuodet 2021–2023. Osalla alueista on pitkät perinteet aluetoiminnasta ja valmiit rakenteet viedä hyvää toimintaansa eteenpäin ja kehittää sitä. Osa alueista on vielä muotoutumassa ja luomassa yhteisiä toimintamuotoja ja verkostoja. Kaikilla alueilla on seurojen puolelta tullut paljon innostuneisuutta ja kiinnostusta aluetoimintaa kohtaan ja suurin osa kontaktoiduista seuroista on lähdössä toimintaan mukaan. Judoseuroihin on otettu yhteyttä aluepäälliköiden aloitteesta ja moneen seuraan onkin saatu yhteys ja yhteinen näkemys siitä, mihin alueeseen seurat haluavat kuulua. Seuroilta toivotaan aktiivisuutta siinä, että ne ovat myös itse yhteydessä sopivimmaksi katsomaansa alueen aluepäällikköön. Näin seurat pääsevät osaksi uutta ja rakentuvaa judoverkostoa heti alusta alkaen.

Alueet tiedottavat toiminnastaan jatkossa JUDO.fi- sivuston kautta ja sinne on tarkoitus laittaa alueiden yhteiset sähköiset kalenterit, jotta alueiden tapahtumat ovat kaikkien tavoitettavissa. JUDO.fi- sivustolta voit lukea myöhemmin myös esittelyt aluepäälliköistä.

Ota rohkeasti yhteyttä aluepäällikköön alueen asioissa!

Yhteystiedot:

Valiokunnan puheenjohtaja: Pentti Vauhkonen pena.vauhkonen@gmail.com

Valiokunnan hallituksen jäsen: Petri Hakkarainen phakkarainen@gmail.com

Pohjois-Suomi: Tuomas Narva narvatuomas@gmail.com

Keskilännen Judoseurat eli Etelä-/Keskipohjanmaan sekä osa Keski-Suomen seuroista: Tero Haukkala tero.haukkala@netikka.fi

Lounais-Suomi eli Kasitien Judo sekä koko Suomen aluetoiminnan koordinointi: Ansku Paavilainen paavilainen.ansku@gmail.com

Itä-Suomi eli Itä-Judo: Jari Kuokka jari.kuokka@oracle.com

Kaakkois-Suomi: Tuomas Rantanen rantanen1988@gmail.com

Etelä-Suomi eli Etelä-Suomen Judo Ry: Markku Ilvonen markku.judo@gmail.com

Tampereen seudun/ Hämeen alueen aluepäällikkö on tarkentumassa ja siitä ilmoitetaan myöhemmin.

Kirjoittaja

Ansku Paavilainen